Сравнить форд мондео тойота камри: Сравнительный тест Ford Mondeo, Toyota Camry

Содержание

Сравнение Форд Мондео и Форд Фокус (2022)

Create by: https://nuitruyen.com

You are viewing: Сравнение Форд Мондео и Форд Фокус (2022)

Videos

1. Один из лучших вариантов автомобиля с пробегом — Ford Mondeo

(Дмитрий Рогов)

Обзор популярного автомобиля класса D —

2. Сравнение Ford Fusion & Mondeo. Америка & Европа? | PAPA PRO

(Папа Pro)

Сравнительный обзор Ford Fusion vs Ford Mondeo от компании PAPA PRO Так что же выбрать Американца или .

..

3. ФОРД ФОКУС 2 VS 3. Какой стоит покупать? Какой выберешь ты? Гарик Силантос на канале!

(СОКОЛИНСКИЙ)

Два таких одинаковых, но в то же время совершенно разных автомобиля! Стоит ли переплачивать за более свежий, или …

4. Volvo S40 и Ford Focus. Что общего? В чем отличия?

(АВТОТУТ)

Как выяснилось, у Volvo S40 и

5. Тест-драйв Ford Mondeo против Toyota Camry (2015)

(Игорь Бурцев)

Тест

6. САМЫЕ ЖИРНЫЕ ПЛЮСЫ Хендай Соната и Форд Мондео. Что лучше — Hyundai Sonata или Ford Mondeo?

(Тебе водить)

Противостояние Ford Mondeo 4 и Hyundai Sonata 6! Кому надо брать Хендай Сонату, а кому

7. Ford Mondeo V проблемы | Надежность Форд Мондео 5 с пробегом

(АвтоПроблемы)

Ford Mondeo 5-е поколение подробная информация об автомобиле с пробегом на основе отзывов владельцев. Проблемы …

8. Что круче? Ford Mondeo VS Mazda 6 | Выбор есть!

(АВТО ПЛЮС)

Сравниваем

9. Наши Тесты Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Toyota Camry 2007

(autopluscom)

Подключение премиум канала YOUTUBE — http://goo. gl/jmOe9 Канал О Путешествиях CanonEos600D …

10. Джереми Кларксон о Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Titanium (2015)

(500hp — АвтоТоп)

На

Source: https://nuitruyen.com, when copying, remember to write the source https://nuitruyen.com

You might also like

Летящая в пропасть лира, или почему Китай уничтожает экономику Турции

View

Честный обзор Renault Megane 4 (Рено Меган 4) H5HT 1.

3 TCe 16v 150 л.с и K9K 1.5 dCI 8v 110 л.с. Надежность, характеристики и ресурс

View

Магнитная буря сегодня 19, 20 и 21 февраля 2022: что ждать? Неблагоприятные дни, календарь магнитных бурь, расписание на февраль 2022 года

View

Есть ли штраф за непристёгнутый ремень безопасности на заднем сиденье взрослого человека?, Москва | вопрос №19066324 от 25.02.2022 | 9111.ru

View

Гулять так гулять — Газета.Ru

View

6-метрова италианска маса в Кремъл спаси Макрон от тест, с който щеше да остави на Путин ДНК-то си

View

Описание блока предохранителей ВАЗ 2108: инструкции, фото и видео

View

Почему выпадают ресницы, и что с этим делать

View

Tesla Model 3: Спецификации и цены нового электрокара Илона Маска | Яблык

View

Автобус Черновцы — Киев | Полное расписание | Онлайн билеты

View

Имоти, милиони и мотори в актива на най-богатия във властта Николай Събев

View

Крым заминирован: «Вы все биомусор, вам конец»

View

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.

Post Comments

Ìîäèôèêàöèÿ4 ïîêîëåíèå, 09.2007 — 08.2010, 2 ë., 145 ë.ñ., Áåíçèí, ÌÊÏÏ, Ïåðåäíèé ïðèâîä
âûáðàòü äðóãóþ
2 ïîêîëåíèå, 09.2007 — 02.2011, 2 ë., 132 ë.ñ., Áåíçèí, ÌÊÏÏ, Ïåðåäíèé ïðèâîä
âûáðàòü äðóãóþ
Ôîòî
Ñòðàíà ñáîðêèÁåëüãèÿÑØÀ
Öåíà íà âòîðè÷íîì ðûíêå~ 480 000 ₽
Êóïèòü Ôîðä Ìîíäåî

Êóïèòü Ôîðä Ôîêóñ
Òèï òîïëèâàÁåíçèíÁåíçèí ÀÈ-95
Òèï êóçîâàÑåäàíÑåäàí
Òèï òðàíñìèññèèÌÊÏÏ 5ÌÊÏÏ 5
Òèï ïðèâîäàÏåðåäíèé (FF)Ïåðåäíèé (FF)
Îáúåì äâèãàòåëÿ, êóá. ñì19991999
Ìîùíîñòü132 ë.ñ.
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò, Í*ì (êã*ì) ïðè îá./ìèí.180 (18) / 4250
Îáúåì òîïëèâíîãî áàêà, ë49
×èñëî äâåðåé44
Îáúåì áàãàæíèêà, ë391
Âðåìÿ ðàçãîíà 0-100 êì/÷, ñ9.9
Ìàññà, êã1477
Äëèíà êóçîâà48504445
Âûñîòà êóçîâà15001488
Êîëåñíàÿ áàçà, ìì28502615
Êëèðåíñ (âûñîòà äîðîæíîãî ïðîñâåòà), ìì130
Ðàñõîä òîïëèâà, ë/100 êì8.1
Çàäíèå êîëåñà205/55 R16
Îòçûâû î øèíàõ 205/55 R16
Êóïèòü øèíû 205/55 R16
195/60 R15
Îòçûâû î øèíàõ 195/60 R15
Êóïèòü øèíû 195/60 R15
×èñëî ìåñò5 ìåñò5 ìåñò
Ðåéòèíã àâòî

Ford Mondeo

îöåíêà
ìîäåëè
8. 6

Õîäîâàÿ ÷àñòü

Îáùàÿ îöåíêà — 8.6 èç 10 («õîðîøî»). Ïîëó÷åíà íà îñíîâå 8077 ìíåíèé ðåàëüíûõ âëàäåëüöåâ. Ïîäðîáíåå

Ford Focus

îöåíêà
ìîäåëè
8.5

Õîäîâàÿ ÷àñòü

Îáùàÿ îöåíêà — 8.5 èç 10 («õîðîøî»). Ïîëó÷åíà íà îñíîâå 41551 ìíåíèÿ ðåàëüíûõ âëàäåëüöåâ. Ïîäðîáíåå

Îòçûâû âëàäåëüöåâ

Ford Mondeo, 4 ïîêîëåíèå, 09.2007 — 08.2010

Ïîêóïàë íà ðàñïðîäàæå ïîñëåäíèå àâòî â ýòîì êóçîâå. Ñàìûì ïðèâëåêàòåëüíûì áûëà öåíà. 620 000 ðóá. Íå äîðîãîå îáñëóæèâàíèå. Ïðèåìëåìàÿ äèíàìèêà äëÿ 145 ë.ñ. Íå äîðîãàÿ ñòðàõîâêà ÊÀÑÊÎ. Õîðîøàÿ ìóçûêà Ñîíè, äàò÷èê äîæäÿ, çàòåìíÿþùååñÿ çåðêàëî. Ïîäîãðåâ ëîá. ñòåêëà è ôîðñóíîê. Îáîãðåâ ñèäåíèé. Äîñòàòî÷íî âìåñòèòåëüíûé ñåäàí.

Íà àâòî ãàðàíòèÿ 2 ãîäà. Ñëàáûé çàäíèé áàìïåð, æåñòêèå è áîëüøèå áðûçãîâèêè. Ê 90 000 íà÷àëñÿ ñûïàòüñÿ. Íà çàäíèõ êðûëüÿ ìåñòàìè âñïó÷èëàñü êðàñêà. Äàæå â ìàëåíüêèé äîæäü áîêîâûå çåðêàëà è ñòåêëà ãðÿçíûå.

Íà 20 000 çàìåíà ïåð. òîðì. äèñêîâ. Íà 30 000 çàñòó÷àë ìàõîâèê(îí ñëîæíîé êîíñòðóêöèè, íî ñòó÷èò äî ñèõ ïîð) íà 42 000 çàìåíà çàä àìîðò. çàìåíà ïîäîãðåâà ëåâ çåðêàëà. Íà 78 000 çàìåíà ãåíåðàòîðà è àêêóìóëÿòîðà. 84 000 çàìåíà òðîñà ðó÷íèêà è çàìåíà ýëåêòðî îáîãðåâà çåðêàë âìåñòå ñ ïðàâûì çåðêàëîì (àìàëüãàìà îòñëîèëàñü)Ëàìïî÷êè ïî âòîðîìó êðóãó íå â ñ÷åò. Ñëîìàëñÿ ôèêñàòîð ïîäëîêîòíèêà.

Ìÿãêàÿ ïîäâåñêà, ïëàâíîñòü õîäà, êîìôîðò

Ñëàáîå ËÊÏ, ÐÀÑÕÎÄ 18/100

Ðóëåâàÿ ðåéêà, áåíçîíàñîñ, ïðîâîäêà æãóòà áàãàæíèêà, ïîäåñêà

Áîëüøîé êîìôîðòíûé àâòîìîáèëü

Êàê òàêîâûõ ìèíóñîâ íå ìîãó íàçâàòü

Íè÷åãî íå ðåìîíòèðîâàë

Ïîñìîòðåòü åù¸ 494 ìíåíèÿ

Ford Focus, 2 ïîêîëåíèå, 09.2007 — 02.2011

Õîðîøèé àâòîìîáèëü,-åçæó êðóãëîãîäè÷íî,íà Ñåâåðå.Íè ðàçó íå ïîäâåë â ïëàíå çàâîäêè,äîñòàòî÷íî ïðîõîäèì ïî êëèðåíñó (îñîáåííî ïîñëå ìåòåëåé).Ñúåçäèë íà íåì â Ñåâàñòîïîëü è Ñî÷è,-êîãäà ïèøóò «ìàøèíà ïîäãîòîâëåíà ê îòïóñêó» íå ïîíèìàþ,÷òî èìåþò ââèäó?Îíà âñåãäà ïîäãîòîâëåíà ê ïîåçäêå,÷òî åùå íóæíî ñäåëàòü?×åìîäàíû â áàãàæíèê,ïëåä è ïàðó ïîäóøåê íà çàäíåå ñèäåíüå è-âïåðåä!

íà 100 òûñ. -òðåñíóë êîðïóñ êîðîáêè òåðìîñòàòà(óñòàíîâëåí íà áëîêå öèëèíäðîâ),-ïðè âûêë. äâèæêå ïîäòåêàë àíòèôðèç.Ïðè ãîðÿ÷åì-ïðîáëåìà óñòðàíÿëàñü ñàìà ñîáîé(êîðîáêà íàãðåâàëàñü è ùåëü çàòÿãèâàëàñü).Êëåèòü,ïàÿòü íå ïûòàëñÿ-çàìåíèë (åñòü òîëüêî îðèãèíàëû-òûñ. 6 èëè 7).Íà 110 òûñ.-óìåðëà òðàïåöèÿ äâîðíèêîâ (èçíîñèëñÿ øàðèê)-çàìåíèë íà á/ó ñ àâòîìîáèëÿ ïîñëå ÄÒÏ,-3 òûñ.ð.

Íà 135 òûñ. ëîïíóë ðû÷àã çàäíåé ïîäâåñêè ñïðàâà,âûïàëà ïðóæèíà.Áëàãî,ñûí åõàë âîçëå ñâîåãî ãàðàæà íà ñêîðîñòè 5 êì/÷,÷òî áûëî áû íà òðàññå-óæàñ…Ìàøèíà ñðàçó ñåëà íà êîëåñî,çàáëîêèðîâàâ åãî.Ñóäÿ ïî îòçûâàì â Èíåòå- ïðîáëåìà àêòóàëüíàÿ,îñîáåííî,åñëè ãäå-òî óäàðèë áîëò ñòàáèëèçàòîðà,îí çàêðåïëåí â ðû÷àãå,è ýòî ïðèâîäèò ê òðåùèíå,ïîòîì -ê ðàçëîìó.Çàìåíèë ïàðó ðû÷àãîâ,ñäåëàë ðàçâàë-ñõîæäåíèå,îáîøëîñü â 6 òûñ.

Êîìôîðòíîñòü.
Óïðàâëÿåìîñòü.

Äâèãàòåëü ñëàáîâàò íà îáãîíå

Ïîñìîòðåòü åù¸ 2812 ìíåíèé

Отзывы владельцев Ford Mondeo (Форд Мондео)


4.0 (отзывов: 134) *

Воспользуйтесь Фильтром «год выпуска», чтобы сделать выборку отзывов о Ford Mondeo конкретного года.

15

В ней есть всё необходимое. Не подводила в дальних поездках. Хорошо себя показала как семейная машина с большим багажником в 500 литров. Седан Форд Мондео…

Здравствуйте, владельцы, и не владельцы автомобиля марки форд. Являюсь владельцем Форд Мондео 2016 2литра экобуст. Общие впечатления об автомобиле на 3+ . 1. Прошлой зимою когда завел машину…

7

Экстерьер. Внешний вид. На любителя. Тут сугубо дело вкуса. Большой, шировкий седан. Места много с сидеть очень комфортно. Лакокрасочное покрытие. Оно…

6

Автомобиль покупался в далеком 2007 году, причем я был уже 3-им хозяином. При покупке ничего в машинах не понимал, то, что такое скрученный спидометр . ..

7

Я хочу рассказать о своих впечатлениях после использования своего Форда. Вообще я не собирался покупать данную машину, но подвернулась приличная за свои…

Появилась минутка для написания отзыва по этому автомобилю. Уверен, многие его рассматриваю для покупки, поэтому надеюсь, мое мнение повлияет на правильность решения. До покупки Ford Mondeo…

Здравствуйте! Надеюсь, мой отзыв об этом автомобиле поможет определиться с выбором, тем более на сегодняшний день он является новинкой нашего рынка, хотя в США уже как 2 года продается…

После месяца эксплуатации решил поделиться впечатлением об этой новинке. До него из иномарок были: Хонда Цивик, Форд Фокус 3, Тойота Камри 40. Камрюху брал с пробегом, наверное, поэтому…

9

Это мой первый автомобиль, покупал его, исходя из того, что на мою зарплату смогу с легкостью соддержать его. В итоге Мондео полностью оправдал все мои…

Машина с первого взгляда зацепила, особенно передок. Задняя часть осталась практически нетронутой от предыдущего кузова, изменения чисто косметические. Зато впереди конечно фурор, смотрится…

Решил рассказать о машинке, которую продал 5 лет назад и ни разу не пожалел о ее покупке. До этого был 3-дверный Опель Кадет, и я хотел что-то просторней. Этот Мондео 1994 г.в. был в отличном…

В 2003 искал импортный автомобиль, надоело на наших ТАЗах ездить. А тут подвернулся шанс, знакомый продавал Форд Мондео 1 поколения, вот я и клюнул, хотя особой любви к нему не испытывал…

Был в моей жизни период владения автомобилями Форд. Если Скорпио мне отслужил отлично и продал я его лишь по выслуге лет, то Ford Mondeo 1 несколько разочаровал. Долго не выбирал — предложили…

Покупал Мондео в марте 2011 года у дилера. Комплектация – Titanum+ простите за неточность английского. Сборка – наша российская. За все время эксплуатации — 75000 км. поменял тормозные …

Он стал моей первой иномаркой и вторым автомобилем после «Копейки». Форд Мондео 1 показал мне, что можно получать удовольствие от вождения. Хочу отметить его оборотистый 136-сильный 2-литровый…

* Средняя оценка расчитана на основании 134 отзывов владельцев Ford Mondeo, размещенных на сайте.

Сравнение на автомобили по технически данни, разход, двигател, мощност и ускорение от 0-100км/ч.

Избери маркаAlfa romeoAudiBmwCadillacChevroletChryslerCitroenDaciaDaewooDodgeFiatFordHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLand RoverLexusMazdaMercedes-benzMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvo

Избери моделAerostarAspireB-MAXBronco I-IVBronco VC-MAXC-MAX 2010C-MAX 2015Capri II (GECP)Capri III (GECP)Consul (GGFL)Consul Coupe (GGCL)Consul Turnier (GGNL)ContourCougar (BCV)Crown Victoria (P7)Crown Victoria IIEconoline (E)EcoSportEdgeEscapeEscape IIEscort I (AFH,ATH)Escort I TurnierEscort II (ATH)Escort II (USA)Escort II TurnierEscort III (GAA,AWA,ABFT,AVA)Escort III Cabrio (ALD)Escort III Turnier (AWA)Escort IV (GAF,AWF,ABFT)Escort IV CabrioEscort IV Turnier (AWF,AVF)Escort V (GAL)Escort V Cabrio (ALL)Escort V Turnier (GAL,AVL)Escort VI (GAL)Escort VI Cabrio (ALL)Escort VI Hatch (GAL)Escort VI Turnier (GAL)Escort VII (GAL,AAL,ABL)Escort VII CabrioEscort VII Hatch (GAL,AFL)Escort VII Turnier (GAL,ANL)Escort Wagon II (USA)ExcursionExpedition (U173)Expedition IIExplorer (U)Explorer (U2)Explorer IExplorer IIF-150F-150 (1988-2006)F-150 XIIIFestiva (DA)Fiesta 6 NEWFiesta IFiesta II (FBD)Fiesta III (GFJ)Fiesta IV (JAS,JBS)Fiesta V — 3doorsFiesta V — 5doorsFive HundredFocus Sedan (USA)Focus 2015Focus 3 SedanFocus C-MAXFocus Cabriolet IIFocus Hatchback (USA)Focus Hatchback 3Focus Hatchback IFocus Hatchback IIFocus I SedanFocus II SedanFocus RS 2009Focus RS 2016Focus Turnier (USA)Focus Turnier 3Focus Turnier IFocus Turnier IIFreestarFreestyleFusionFusion (USA)Galaxy (WGR)Galaxy IIGranada (GGTL,GGFL)Granada (GU)Granada Coupe (GGCL)Granada Turnier (GGNL)Granada Turnier (GNU)Grand C-MAX 2010GTKA (RBT)KA 2KugaKuga IIMaverick (UDS,UNS)Maverick IIMondeo 1 (GBP)Mondeo 1 HatchbackMondeo 1 Turnier (BNP)Mondeo 2Mondeo 2 HatchbackMondeo 2 TurnierMondeo 3Mondeo 3 HatchbackMondeo 3 TurnierMondeo 4Mondeo 4 HatchbackMondeo 4 TurnierMondeo VMondeo V TurnierMustang 1Mustang 3Mustang 4Mustang 5Mustang 5 Facelift 2011Mustang Convertible IMustang Convertible IIIMustang Convertible IVMustang Convertible VMustang VIMustang VI CabrioOrion I (AFD)Orion II (AFF)Orion III (GAL)Probe IProbe II (ECP)Puma (ECT)Ranger IRanger IIS-MAXS-MAX 2015Scorpio I (GAE,GGE)Scorpio I Hatch (GGE)Scorpio I Turnier (GGE)Scorpio II (GFR,GGR)Scorpio II TurnierShelby GT 500Shelby GT 500 CabrioSierra Hatchback ISierra Hatchback IISierra SedanSierra Turnier ISierra Turnier IISport KAStreet KATaunus (GBFK)Taunus (GBTK)Taunus (GBTS,GBFS,CBTS)Taunus Coupe (GBCK)Taunus Turnier (GBNK)Taunus Turnier (GBNS)Taunus Turnier (GBNS)TaurusTaurus IITaurus Station WagonTaurus Station Wagon IITaurus XTempoTempo CoupeThunderbird (Aero Birds)Thunderbird (Retro Birds)Thunderbird (Super Birds)Windstar (A3)

Избери модификация2. 0 i 16V (145 Hp)2.0 TDCi (130 Hp)2.0 TDCi (140 Hp)2.3 i 16V (160 Hp)2.5 i 20V (220 Hp)2.2 TDCi (175Hp)1.6i 16v (125Hp)1.6 i 16V (110 Hp)

Ford 2.0 i 16V (145 Hp)

 • 4
 • 4
 • 190/4500 Nm/обороти
 • DOHC
 • Пълна инжекция
 • A-95
 • 87.5 мм
 • 145 к.с.
 • 6000
 • 1999 см3
 • Отпред, напречно
 • Редови
 • 10. 8
 • 83.1 мм

Ford 2.0 i 16V (145 Hp)

 • 5
 • 5
 • 1500 мм
 • 4778 мм
 • 1537 мм
 • 1460 л
 • 2850 мм
 • 486 л
 • 1522 мм
 • 130 мм
 • Хетчбек
 • 1886 мм

Ford 2.0 i 16V (145 Hp)

 • Пружина
 • Пружина

Ford 2. 0 i 16V (145 Hp)

 • 9.9 c
 • 11.1 м
 • EURO IV
 • 210 км/ч
 • 2090 кг
 • 70 л
 • 205/55 R16
 • 11.2 л/100км
 • 6 л/100км
 • 1477 кг
 • 7.9 л/100км

Ford 2.0 i 16V (145 Hp)

 • Да
 • Дискове
 • Вентилирани дискове

Ford 2. 0 i 16V (145 Hp)

 • +
 • Червячно предаване

Най-добрите коли на старо с V6 мотор при ограничен бюджет

Тези 15 модела определено си заслужават парите, които трябва да бъдат похарчени

През 2021 г. Ferrari представи новото 296 GTB като първото си „масово“ електрифицирано предложение. Името е препратка към неговия 6-цилиндров двигател с обем 2992 куб. см, с който компанията преминава от V8 към V6 мотори за основните си модели. Малцина обаче могат да си позволят исканата от Ferrari цена от 250 000 евро.

Ако все пак държите да притежавате автомобил с V6 двигател, вижте предложенията на британското издание Autocar. Тези 15 автомобила са именно с такъм мотор и са на напълно приемлива цена, която не надхвърля 10 000 евро. А някои от тях струват доста по-малко.

Най-добрите коли на старо с V6 и ограничен бюджет (ГАЛЕРИЯ):

1 от 15 | Най-добрите коли на старо с V6 и ограничен бюджет

Alfa Romeo GTV и Spider (от 3000 евро)
Би било погрешно да се започне с нещо различно от Alfa Romeo Busso V6. Харизматичният двигател е монтиран на редица модели от 1979 до 2005 г., включително Alfa Romeo Spider и GTV (916).

По-евтиният вариант с 2,0-литров Twin Spark с 16 клапана е може би по-добрата покупка, но Alfa с 3,0-литров V6 притежава романтиката и невероятен звук. Има и версия с 3,2-литров V6, която е много рядка.

Още по темата:

 • Тези модели не получиха второ поколение, но се намират на добра цена

 • Две японски марки са начело в класацията на Kelly Blue Book

 • При тези модели поддръжката няма да разори собственика

Сравнение средних автомобилей 2015 года — carsales.

com.au

Два обновленных приверженца среднего размера пытаются свергнуть короля Mazda

Приходи один, приходи все
Еще до недавнего рестайлинга средний седан Mazda 6 (наряду со своим универсалом) был выбором номер один в сегменте Motoring.com.au, получившим высокую оценку за его многогранные характеристики.

Благодаря обновлению, направленному на решение ключевых проблем, а именно на снижение NVH и добавление информационно-развлекательной системы, Mazda 6 в спецификации 2015 года опередила новых соперников от Hyundai (с ее новой Sonata) и Subaru (с ее Liberty шестого поколения) в наше предыдущее сравнение средних автомобилей.

Теперь на ринг вышли еще два обновленных соперника. Новый Mondeo серии MD от Ford (не седан, а пятидверный хэтчбек, нацеленный прямо на тот же рынок) и модернизированная Toyota Camry — последняя из когда-либо построенных в Австралии — оба предлагают новый взгляд на устоявшиеся шильдики.

Улучшил ли кто-нибудь из них свою игру настолько, чтобы вырвать корону из рук Mazda?Проверка биографических данных

Пресс-материал о новом Ford Mondeo может похвастаться тем, что двигатель мощностью 177 кВт/345 Нм 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом (проверено здесь в средней спецификации Trend EcoBoost) имеет на 30 процентов больше мощности, чем 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Camry, а также 10 передовых технологий, недоступных на Тойота Камри».

Короче говоря, становится ясно, где Ford сосредоточил свое перекрестие на лидере продаж в своем сегменте. Camry генерирует 135 кВт / 235 Нм в ответ от безнаддувной «четверки» в протестированной спецификации Atara SX; небольшое увеличение по сравнению с Altise мощностью 133 кВт благодаря двойной выхлопной системе.В отличие от прямой системы, установленной в остальных, в Toyota сохранен многоточечный впрыск топлива.

То, что Форд меньше всего любит, так это заявленные цифры расхода топлива. При 8,2 л/100 км в смешанном цикле Mondeo уступает Camry 7,8. Цены тоже; При цене 37 280 долларов (плюс дорожные расходы) Mondeo Trend EcoBoost на 5300 долларов дороже, чем эквивалент Camry Atara SX среднего класса за 31 990 долларов (плюс дорожные расходы). Toyota также предлагает «морковку», которая позволяет вам вывезти любую новую Camry за дополнительные 2500 долларов.

Модель Mazda 6 Touring стоимостью 37 280 долларов США (плюс дорожные условия) имеет тот же 2,5-литровый безнаддувный четырехцилиндровый бензиновый двигатель, что и Toyota, хотя ее основные показатели указывают на более современный подход к эффективному производству энергии. Выходные данные показывают 138 кВт / 250 Нм, возвращая заявленные 6,6 л / 100 км.

Все три автомобиля, прошедшие испытания, оснащены шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и возможностью переключения передач подрулевыми лепестками.

Не менее важны в современном контексте стратегии послепродажного обслуживания каждого автомобиля.

Все имеют трехлетнюю гарантию, но в то время как продукты Ford и Toyota теряют силу, если пробег составляет 100 000 км, гарантия Mazda предоставляется с неограниченным пробегом.

На самом деле, с учетом того, что Mazda в последнее время повысила качество обслуживания, единственная область, в которой она действительно отстает, — это интервалы обслуживания. В то время как Ford лидирует с ежегодным (или 15 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше) посещением сервисного центра, Mazda требует внимания каждые шесть месяцев или 10 000 км.Toyota разместила Camry где-то посередине с интервалом в девять месяцев/15 000 км.

Ford долгое время считался лидером в сфере услуг по ограниченным ценам, а на Mondeo распространяется колоссальная программа на 408 месяцев (это 34 года!) или 510 000 км пробега. Однако цена на его первую услугу высока и составляет 355 долларов, хотя это несколько компенсируется большими интервалами).

Mazda предлагает программу на 96 месяцев или 160 000 км, первая цена ограничена 299 долларами. Toyota установила программу ограниченной цены Camry на уровне 48 месяцев или 75 000 км пробега, хотя ее первоначальная цена обслуживания составляет гораздо более разумные 140 долларов.

Помощь на дороге может показаться небольшой суммой, но когда вы понимаете, что Ford предлагает бесплатную помощь в течение 84 месяцев, по сравнению с 68,10 долларами США в год у Mazda и 78,00 долларов у Toyota, экономия средств и дополнительное удобство становятся более значительными.

Чтобы получить представление о перепродаже, мы также посмотрели на redbook.com.au сохраненные значения для эквивалентов 2012 модельного года со средним пробегом 60 000 км.

Новый Ford Mondeo Zetec EcoBoost продавался в розницу по цене 37 740 долларов США, а в настоящее время средняя цена частной продажи составляет 15 800 долларов США, то есть остаточная стоимость составляет всего 42 процента.

Mazda 6 Touring Sedan продается за 33 450 долларов в новом виде, а сегодня его средняя цена составит 19 850 долларов, что составляет 59 процентов от его новой стоимости.

Наконец, новая Toyota Camry Atara SL стоила 39 990 долларов; невероятно, если учесть сегодняшний эквивалент. Используемый сегодня пример имеет среднюю цену частной продажи в размере 20 050 долларов США, что составляет 50,1% остаточной стоимости.

Поднимитесь на борт
Измененный внешний вид нового Mondeo придает ему ощущение престижа, и это ощущение сохраняется, когда вы садитесь в салон.Регулируемые по 10 параметрам сиденья с подогревом и памятью для водителя и переднего пассажира выглядят фантастически и приятны на ощупь благодаря комбинированной отделке из кожи и ткани, хотя кривизна боковых валиков сидений может оказаться немного тугой по сравнению с другими на тестовое задание.

Ford также проделал замечательную работу по очистке центральной консоли Mondeo, хотя теперь управление фарами справа от рулевого колеса стало более сложным. Автоматический дальний свет, дворники с датчиками дождя, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с восемью динамиками и поддержкой DAB-радио, 8. 0-дюймовый сенсорный экран с голосовой технологией громкой связи SYNC2, спутниковая навигация и камера заднего вида входят в стандартную комплектацию.

Но больше всего впечатляет набор технологий безопасности. Активная городская остановка, помощь перед столкновением с обнаружением пешеходов, помощь в удержании полосы движения и предупреждение о выезде, а также монитор нарушений состояния водителя — все это добавляет привлекательности.

Цена всего на 10 долларов меньше, чем у Mazda 6 Touring. Mazda, тем не менее, обходится без большей части комплекта безопасности Mondeo. Часть этого можно получить с помощью дополнительного пакета безопасности за 1260 долларов, который включает в себя мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении сзади, зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения и поддержку интеллектуального городского тормоза как для движения вперед, так и назад.

Центральный сенсорный экран Mazda на дюйм меньше, а кожаные сиденья не имеют подогрева (хотя имеют функцию памяти и регулируются в восьми направлениях для водителя и в четырех направлениях для пассажира), хотя в стандартную комплектацию входят спутниковая навигация и камера заднего вида. с чувствительными к дождю дворниками, двухзонным климат-контролем, Bluetooth-соединением с потоковой передачей звука и аудиосистемой с 11 динамиками.

Как и у Ford, здесь есть уровень качества, подгонки и отделки, что означает, что оба автомобиля превосходят свою ценовую категорию.

Благодаря примерно 800 новым деталям, включая каждую внешнюю панель и крышу, последняя модель Camry значительно изменилась. Внутри есть 6,1-дюймовый сенсорный экран, который служит камерой заднего вида, хотя встроенная спутниковая навигация не предусмотрена. Звук с шестью динамиками оснащен распознаванием голоса и Toyota Link, который обеспечивает доступ к интернет-радио Pandora и картам на телефоне.

Двухзонный климат-контроль, бесключевой вход и выход, возможность Bluetooth, спортивные сиденья с кожаной отделкой и два задних датчика парковки также включены в список стандартного оборудования, хотя в Mondeo есть более вкусные вещи (например, вылет, автоматический дальний свет, торможение перед столкновением) можно получить только в том случае, если вы закажете топовую модель Atara SL.

Camry побеждает в гонке пассажиров на заднем сиденье, однако у нее достаточно места для ног, головы и плеч. Сидя на заднем ряду Mazda, вы обнаружите приличное пространство для ног, хотя из-за наклона линии крыши места для головы не хватает по сравнению с ним. Mondeo меняет ситуацию на противоположную, чувствуя себя немного теснее для ног, но с большим пространством над головой, чем у Mazda.

Снова в дороге
В 2015 году вам будет трудно найти легковой автомобиль, который не продвинулся бы в динамичной игре по сравнению с его предшественником.Однако в целом Ford Mondeo кажется менее совершенным, чем раньше.

Критика сосредоточена главным образом вокруг его рулевого управления. В области, где предыдущие Mondeo хвалили, искусственная электроуправляемая реакция нового автомобиля подрывает уверенность, будь то поворот или перестроение, где нервная начальная реакция требует высокой точности — особенно с темным оттенком на боковых задних окнах, ограничивающим обзор.

Если говорить об уравнении плавности хода и управляемости, то на одном из особенно ухабистых участков Mondeo отскакивает от отбойников.Уберите неровности, и Mondeo будет чувствовать себя устойчиво на неровностях и твердым, но не впечатляющим в поворотах… если учесть недостаточную точность рулевого управления. Напротив, тормоза оказались самыми сильными при тестировании, с дополнительным преимуществом хорошего ощущения педали.

Однако по характеристикам модернизированного двигателя EcoBoost мощностью 177 кВт никаких претензий быть не может. Сильный и чистый в своей подаче, он также плавный и тихий, и помогает Mondeo в записи звука 73 дБ (A) на скорости 80 км / ч, что является лучшим показателем в тестах.Управляйте акселератором, и вы платите за добавленное ворчание; с показателем 11,0 л/100 км в конце теста легко сделать вывод, в чем сильные и слабые стороны современного турбомотора лежат в реальном мире.

Мы сделали большую часть полноты, которую предлагает последняя Mazda 6, и это чувство распространяется на динамику. Громкому звучанию и оборотистому двигателю может не хватать крутящего момента, предлагаемого оппозицией с турбонаддувом, но его стремительная гибкость и относительная эффективность в значительной степени компенсируют этот недостаток. Расход топлива был 8.2 л / 100 км на тесте, комфортнее, чем у соперника, а коробка передач хорошо согласована с двигателем.

Один из традиционных ключевых минусов Mazda 6 связан с шумом в салоне, и, хотя Series 2 был улучшен, показатель 76 дБ (A) на скорости 80 км/ч — на 3 дБ (A) больше, чем в нашем предыдущем тесте, благодаря более грубому шуму. поверхность чипа — значительно отстает от Mondeo и заметна внутри.

Динамично Mazda сочетает в себе отзывчивую, но неудобную езду с достойным поворотом, контролем кренов и реакцией на рулевое управление.Это зловеще хорошо округлено.

Там, где Mondeo, возможно, потерял одну ступеньку, Camry, отточенная местными мастерами, нашла две в поворотах.

Многое было сделано для его дифференциала предварительной нагрузки, который способствует сцеплению и устойчивости на прямых. Хотя это и не механический дифференциал с ограниченным проскальзыванием, Toyota говорит нам, что он работает через коническую пружину, которая «обеспечивает крутящий момент для ограничения разницы скоростей между ведущими колесами при небольших нагрузках».

В результате Camry чувствует себя увереннее, чем когда-либо прежде.Это, в сочетании с локализованной настройкой подвески для 18-дюймового колесного пакета, обеспечивает динамический сюрприз теста. Там более острое рулевое управление и более жесткое демпфирование, и все это способствует созданию Camry, которая отбрасывает образ «полой шляпы на полке».

Несмотря на то, что благодаря модернизированному выхлопу у Toyota немного больше мощности, чем у стандартной, реальность такова, что в этом контексте этот старомодный двигатель чувствует себя старым. Ему не хватает рвения и эффективности Mazda той же вместимости (10.3 л / 100 км на тесте, он отстает от 6 на 2,1 л / 100 км).

Хотя субъективно под нагрузкой он тише, чем Mazda, однажды на крейсерской скорости 80 км/ч он соответствует показателю шума 76 дБ(А). Продолжая ощущать старость, возникает странное ощущение, когда режим «Спорт» шестиступенчатого автомобиля, который, по-видимому, позволяет вам выбирать самую высокую передачу, которую Camry будет включать, но по-прежнему автоматически переключается вверх и вниз в соответствии с этим передаточным числом; это заставляет подрулевые переключатели чувствовать себя в значительной степени излишними.

Полный пакет
Еще одно сравнение среднего седана, наполненного достойными бойцами… и еще одна победа Mazda.

Мы можем указать на передовые пакеты безопасности и послепродажного обслуживания, предлагаемые Mondeo, или на выгодную стоимость покупки и преимущества внутреннего пространства Camry, но каждый из них также имеет недостатки, которые сводят на нет эти основные моменты.

Все три рецензента, участвовавшие в тестировании, высоко оценили стандарты безопасности и технологий Mondeo, но сочли, что добавление технологий произошло за счет других областей, особенно в его динамике.

Также удивил большой шаг Camry вперед. В течение многих лет он был эталоном продаж, но теперь он получил импульс и представляет собой впечатляющую ценность по текущим ценам.Но в целом его более низкая спецификация — от трансмиссии до безопасности, уровня оснащения и качественной отделки — означала, что Toyota также показала лучшие результаты.

В то время как другие предлагают высокие и низкие цены, Mazda 6 Touring удивительно сбалансирована во всем. Он предлагает превосходное сочетание оснащения, качества, производительности, динамики, экономичности и современного дизайна.

Его самый большой недостаток — шум в салоне — может отставать от лучших конкурентов, но он улучшен до такой степени, что на самом деле не влияет на общее предложение владельца.Короче говоря, это (все еще) полный пакет.


2015 Ford Mondeo Trend Ecoboost:

Цена:
Цена: $ 37 290 (плюс на дороге)
Двигатель: 2,0-литровый четырехцилиндровый турбо-бензин
Выход: 177 кВт / 345 нм
Трансмиссия: Шестиступенчатый автомат
Топливо: 8,2 л/100 км (ДОПОГ смешанный)
CO2: 192 г/км (ДОПОГ смешанный)
Безопасность: Пятизвездочный (ANCAP)

90 Что понравилось: 0143
Не так много:
>> Современные технологии >> Прыгающее рулевое управление
>> Подача двигателя с крутящим моментом >> Реальная экономия топлива
>> Кабина с хорошей изоляцией >> Скоростная езда

Mazda Mazda6 Touring 2015 года:
Цена:
37 280 долларов США (плюс дорожные расходы)
Двигатель: 2. 5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель
Мощность: 138 кВт/250 Нм
Трансмиссия: Шестиступенчатая автоматическая
Безопасность: Пятизвездочный (ANCAP)

Что понравилось: Не так много:
>> Трансмиссия Eager >> Шум от дороги и ветра по-прежнему уступает лучшим в классе
>> Качественная посадка и отделка >> Отсутствие крутящего момента на низких оборотах по сравнению с турбодвигателем
>> Сбалансированный ход и управляемость >> Высочайшая технология безопасности оплачивается дополнительно

Toyota Camry Atara SX 2015 года:
Цена:
31 990 долларов США (плюс дорожные расходы)
Двигатель: 2.5-литровый четырехцилиндровый бензиновый
Мощность: 135 кВт/235 Нм
Трансмиссия: Шестиступенчатая автоматическая
Безопасность: Пятизвездочный (ANCAP)

Что понравилось: Не так много:
>> Острее динамичнее, чем когда-либо >> Новейшие устройства безопасности доступны только на SL
>> Привлекательное ценностное предложение >> Олд-тек двигатель
>> Преимущества салона >> Неудобный спортивный режим трансмиссии
Форд Мондео Тренд ЭкоБуст Мазда Mazda6 Touring Тойота Камри Атара SX
0-60 км/ч 3. 9сек 4,5 с 4,6 с
0-100 км/ч 8,0 с 9,3 сек 10,0 с
50-70км/ч 1,5 с 2,1 сек 2,2 с
80-100 км/ч 2,3 с 2,7 с 2,9 с
60-0 км/ч 14,71 м 15,26 м 15.58м
дБ(А) на скорости 80 км/ч 73 76 76
л/100км (средн.) 11,0 8,2 10,3

Ford Australia запускает хэтчбек Mondeo по цене 32 790 долларов, универсал по цене 49 340 долларов; Линейка седанов Toyota Camry начинается с 30 490 долларов – Газета Customs Today

СИДНЕЙ: Ford Australia запустила совершенно новую линейку Mondeo с полным описанием цен и функций в преддверии дебюта автосалона в мае. Новый модельный ряд Ford Mondeo будет стоить от 32 790 долларов за модель хэтчбек и до 49 340 долларов за универсал (без учета дорожных расходов), сообщает CarXMotor.

Для сравнения, стоимость седана Toyota Camry начинается от 30 490 долларов, а цена седана и универсала Mazda6 — от 32 540 долларов.

Силовые агрегаты модели

для хэтчбека и универсала будут включать 2,0-литровый бензиновый двигатель EcoBoost с турбонаддувом и 2,0-литровый дизельный двигатель TDCi. Подробности здесь: 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый EcoBoost мощностью 149 кВт/345 Нм; 2.0-литровый четырехцилиндровый дизель TDCi мощностью 132 кВт/400 Нм; и 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый EcoBoost мощностью 177 кВт/345 Нм. А новый Mondeo будет доступен в моделях Ambiente, Trend и Titanium.

Двигатель

бывает бензиновым и дизельным в вариантах, и для всех они сочетаются с шестиступенчатыми автоматическими коробками передач: SelectShift в бензиновых моделях и PowerShift в дизельных моделях. Все модификации переднеприводные.

Модели начального уровня с бензиновым двигателем оснащены 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 149 кВт/345 Нм, а модели Trend и Titanium среднего и высшего класса повышают мощность того же двигателя до 177 кВт.Все дизельные модели приводятся в движение 2,0-литровым двигателем мощностью 132 кВт/400 Нм. Расход топлива нового Ford Mondeo для бензиновых моделей составляет от 8,2 до 8,5 л/100 км в зависимости от комплектации и типа кузова.

Ford в конце прошлого года расхваливал топливную экономичность своего нового дизельного Mondeo, его показатели от 5,1 до 5,3 л/100 км выгодно отличались от дизельной Mazda6 (5,4 л/100 км) и бензиново-электрической Camry Hybrid (5,2 л/100 км).

Новый Mondeo также оснащен новой задней подвеской Ford со встроенными рычагами, а также системой рулевого управления с электроусилителем.

Стандартное оборудование

будет включать 16-дюймовые легкосплавные диски, информационно-развлекательную систему SYNC2 с сенсорным экраном 20,3 см, дневные ходовые огни, светодиодные задние фонари, противотуманные фары, подогрев наружных зеркал, передние и задние датчики парковки, спутниковую навигацию, двухзонный климат-контроль, подрулевые лепестки. переключатели, задние сиденья с разделением 60/40 и цифровое радио.

Mondeo также станет первым автомобилем Ford в Австралии, оснащенным девятью подушками безопасности, включая надувные задние ремни безопасности, которые входят в стандартную комплектацию всей линейки автомобилей.

2015 Ford Mondeo Австралия цена:

Люк

Амбиенте – 2.0 EcoBoost FWD — 32 790 долларов США

Ambiente — 2.0 TDCi FWD — 36 790 долларов США

Trend — 2.0 EcoBoost FWD — 37 290 долларов США

Trend — 2.0 TDCi FWD — 40 490 долларов США

Титан — 2.0 EcoBoost FWD — 44 290 долларов США

Титан — 2.0 TDCi FWD — 47 490 долларов США

Вагон

Ambiente — 2.0 EcoBoost FWD — 34 640 долларов США

Ambiente — 2.0 TDCi FWD — 38 640 долларов США

Trend — 2.0 TDCi FWD — 42 340 долларов США

Титан — 2.0 TDCi FWD — 49 340 долларов США

Разбивка функций:

Форд Мондео Амбиенте

16-дюймовые легкосплавные диски, проекционные фары, дневные ходовые огни (DTRL), противотуманные фары, передние и задние датчики парковки, светодиодные задние фонари, защитное стекло — сзади средней стойки, активные шторки решетки радиатора (только дизель), электропитание, зеркала с подогревом, подсветка Follow-me-home.

Driver Assist: Hill Launch Assist, подвеска с выравниванием нагрузки (универсал Ambiente).

Комфорт и удобство: Электронный стояночный тормоз, Круиз-контроль с ограничителем скорости, Двухзонный климат-контроль, Кожаный руль и рычаг переключения передач, Подрулевые лепестки, Глобальное открывание/закрывание окон, Тканевые сиденья, Раздельные задние сиденья 60/40, Поясничная опора водителя Служба поддержки.

Информационно-развлекательная система: SYNC2 с функцией экстренной помощи, 8-дюймовый цветной сенсорный экран с высоким разрешением, Bluetooth с потоковой передачей аудио, голосовое управление телефоном, музыкой, климатом и навигацией на естественном языке, спутниковая навигация с вводом пункта назначения «One Shot» с помощью голосового управления, DAB+ , USB, RCA, SD-входы.

Безопасность: надувные задние ремни безопасности, Ford MyKey, электрические замки для детей, система контроля ремней безопасности с дисплеем для водителя — все сиденья, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, подушки безопасности для защиты грудной клетки и шторки безопасности, подушка безопасности для коленей водителя, антиблокировочная система тормозов (ABS), электронное распределение тормозного усилия ( EBD), противобуксовочная система (TCS), система помощи при экстренном торможении (EBA), система динамического контроля устойчивости (DSC).

Trend (в дополнение к Ambiente)

17-дюймовые легкосплавные диски, двойная выхлопная труба, фары для луж, автоматическое складывание наружных зеркал, вход без ключа.

Комфорт и удобство: адаптивный круиз-контроль, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, запуск с кнопки, сиденье с электроприводом в 10 направлениях — водитель и пассажир, память сиденья водителя, подогрев передних сидений, поясничная опора с электроприводом — водитель и пассажир, автоматические фары, автоматический режим High Луч, датчики дождя, частично кожаные сиденья.

Безопасность: Камера заднего вида.

Система помощи водителю: Активная остановка в городе, система помощи при столкновении с обнаружением пешеходов.

Титан (в дополнение к Тренду)

18-дюймовые легкосплавные диски, обвес — передние / боковые юбки, задняя дверь с электроприводом (универсал), адаптивная подвеска, адаптивные светодиодные фары, динамическое регулирование уровня фар, фирменное освещение, светодиодные DTRL, панорамная крыша — 5dr (фиксированная), панорамная крыша — универсал ( Power), наружное электрохроматическое зеркало со стороны водителя.

Комфорт и удобство: спортивные сиденья, сиденья с кожаной обивкой, подогрев задних сидений, многоцветное окружающее освещение, накладки на пороги, рулевая колонка с электроприводом, алюминиевые накладки на педали.

Система помощи водителю: система информирования о слепых зонах, расширенная активная система помощи при парковке, помощь при удержании в полосе + помощь (LKA), предупреждение о выезде с полосы движения (LDW), монитор нарушений вождения (DIM).

Цвета кузова: Magnetic (металлик), Ruby Red (металлик), Blazer Blue, White Platinum Tri-Coat (металлик), Frozen White, Deep Impact Blue (металлик), Moondust Silver (металлик), Panther Black (металлик)

 

Совершенно новый Ford Mondeo оснащен бензиновой трансмиссией All-EcoBoost и дизельным двигателем Frugal TDCi

 • Новый 149 кВт 2.0-литровый EcoBoost обеспечивает 169 г/км CO2 и 8,2 л/100 км* топливной экономичности
 • Mondeo хэтчбек TDCi — это проверенный и экономичный 2,0-литровый двигатель Duratorq TDCi мощностью 132 кВт, который обеспечивает выбросы CO2 125 г/км и топливную экономичность 5,1 л/100 км, что лучше, чем у Toyota Camry Hybrid, мощность которого составляет всего 5,2 л. /100 км*
 • Аэродинамике нового Mondeo TDCi способствуют активные шторки решетки радиатора

 

MELBOURNE — Совершенно новый Ford Mondeo прибывает в Австралию с линейкой бензиновых двигателей EcoBoost, а также проверенным и экономичным двигателем 2.

Оба двигателя EcoBoost работают в паре с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач Ford SelectShift, а 2,0-литровый двигатель TDCi в стандартной комплектации сочетается с шестиступенчатой ​​коробкой передач Ford PowerShift.

Более мощный двигатель EcoBoost мощностью 177 кВт на 30% мощнее 2,5-литрового бензинового двигателя Toyota Camry мощностью 135 кВт.

Клиенты, стремящиеся к еще большей топливной экономичности, могут выбрать дизельный двигатель TDCi мощностью 132 кВт с выбросами CO2 125 г/км и топливной экономичностью 5,1 л/100 км в кузове хэтчбек и 5,1 л/100 км.3 л/100 км в универсалах Ambiente и Trend. Расход топлива хэтчбека Mondeo TDCi составляет 5,1 л/100 км, что лучше, чем у Toyota Camry Hybrid, расход топлива которой составляет всего 5,2 л/100 км*

.

Mondeo TDCi обеспечивает выбросы CO2 менее 130 г/км и поддерживается технологией Auto-Start-Stop и активными заслонками решетки радиатора.

Благодаря передовым силовым агрегатам EcoBoost, обеспечивающим производительность без ущерба для топливной экономичности, а также выбору экономичного турбодизельного двигателя, Ford предоставил клиентам Mondeo такие впечатления от вождения, которых они привыкли ожидать.

Отмеченная наградами технология EcoBoost

Технология двигателя

EcoBoost находится в авангарде усилий Ford по созданию силовых агрегатов с требуемой заказчиками производительностью и топливной экономичностью, которой они не ожидали. Силовые агрегаты EcoBoost в настоящее время доступны для австралийских легковых автомобилей Ford, а также для Fiesta, Focus, EcoSport, Ford Kuga и Falcon.

Глобальное семейство двигателей EcoBoost компании Ford Motor Company является краеугольным камнем ее плана по выпуску крупносерийных, доступных и экономичных автомобилей, которые клиенты во всем мире хотят и ценят. EcoBoost также является неотъемлемой частью глобальной среднесрочной и долгосрочной стратегии устойчивого развития Ford. В сочетании с передовыми многоскоростными коробками передач, электроусилителем руля, снижением веса и аэродинамическими улучшениями EcoBoost помогает Ford решать мировые энергетические проблемы, не жертвуя удовольствием от вождения.

Семейство двигателей EcoBoost оснащено непосредственным впрыском бензина, турбонаддувом и двойным независимым регулированием фаз газораспределения, что обеспечивает максимальную эффективность сгорания, что приводит к снижению расхода топлива и выбросов CO2 по сравнению с обычными бензиновыми двигателями с аналогичной выходной мощностью.Основная стратегия EcoBoost заключается в уменьшении мощности двигателя, чтобы более крупные безнаддувные двигатели можно было заменить гораздо меньшими агрегатами без ущерба для выходной мощности. Ключевым преимуществом подхода EcoBoost к уменьшению размеров является бензиновый двигатель, который потребляет меньше топлива и производит меньше выбросов. В сочетании с использованием турбонаддува и других технологий трансмиссии он также обеспечивает значительно улучшенный крутящий момент и производительность двигателя большей мощности.

Улучшенные характеристики дизельного двигателя с функцией Auto Stop-Start, активными решетчатыми заслонками

Пересмотренный 2.Покупателям Mondeo предлагается дизельный двигатель TDCi объемом 0 литров с технологией регулируемых форсунок, которая настраивается для оптимизации наддува при различных оборотах двигателя, мощностью 132 кВт, что обеспечивает выбросы CO2 менее 130 г/км.

2,0-литровый TDCi отличается переработанным блоком цилиндров, новой конструкцией головки блока цилиндров и системы впрыска топлива, а также системой дополнительной очистки выхлопных газов с ловушкой NOX от Ford для еще более чистых выбросов.

Эффективность повышена за счет активной системы управления температурным режимом, которая сокращает время прогрева за счет обеспечения охлаждения определенных компонентов по требованию для более быстрого достижения максимальной эффективности; и регулируемый масляный насос, который снижает паразитные потери за счет увеличения давления масла по мере необходимости.

Auto-Start-Stop впервые используется в трансмиссии TDCi на Mondeo.

Auto-Start-Stop особенно полезен в городе или в густонаселенных городских районах, где он может сократить расход топлива до 10 процентов (городской цикл).

Также улучшают аэродинамику нового Mondeo TDCi активные заслонки решетки радиатора, которые закрываются на более высоких скоростях, чтобы уменьшить лобовое сопротивление, и снова открываются, чтобы снизить температуру под капотом на более низких скоростях.

* Данные получены в результате контрольных испытаний с использованием ДОПОГ 81/02.Производительность измерялась с использованием топлива премиум-класса.

О Ford Motor Company

Ford Motor Company, мировой лидер автомобильной промышленности, базирующийся в Дирборне, штат Мичиган, производит или продает автомобили на шести континентах. Около 189 000 сотрудников и 65 заводов по всему миру, автомобильные бренды компании включают Ford и Lincoln. Компания предоставляет финансовые услуги через Ford Motor Credit Company. Для получения дополнительной информации о компании Ford и ее продукции во всем мире посетите сайт www.корпоративный.ford.com.

 

Просмотреть все новости

 • Новый 2,0-литровый двигатель EcoBoost мощностью 149 кВт обеспечивает выбросы CO2 169 г/км и топливную экономичность 8,2 л/100 км*
 • Mondeo хэтчбек TDCi — это проверенный и экономичный 2,0-литровый двигатель Duratorq TDCi мощностью 132 кВт, который обеспечивает выбросы CO2 125 г/км и топливную экономичность 5,1 л/100 км, что лучше, чем у Toyota Camry Hybrid, мощность которого составляет всего 5,2 л. /100 км*
 • Аэродинамике нового Mondeo TDCi способствуют активные шторки решетки радиатора

 

MELBOURNE — Совершенно новый Ford Mondeo прибывает в Австралию с линейкой бензиновых двигателей EcoBoost, а также проверенным и экономичным двигателем 2.

Оба двигателя EcoBoost работают в паре с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач Ford SelectShift, а 2,0-литровый двигатель TDCi в стандартной комплектации сочетается с шестиступенчатой ​​коробкой передач Ford PowerShift.

Более мощный двигатель EcoBoost мощностью 177 кВт на 30% мощнее 2,5-литрового бензинового двигателя Toyota Camry мощностью 135 кВт.

Клиенты, стремящиеся к еще большей топливной экономичности, могут выбрать дизельный двигатель TDCi мощностью 132 кВт с выбросами CO2 125 г/км и топливной экономичностью 5,1 л/100 км в кузове хэтчбек и 5,1 л/100 км.3 л/100 км в универсалах Ambiente и Trend. Расход топлива хэтчбека Mondeo TDCi составляет 5,1 л/100 км, что лучше, чем у Toyota Camry Hybrid, расход топлива которой составляет всего 5,2 л/100 км*

.

Mondeo TDCi обеспечивает выбросы CO2 менее 130 г/км и поддерживается технологией Auto-Start-Stop и активными заслонками решетки радиатора.

Благодаря передовым силовым агрегатам EcoBoost, обеспечивающим производительность без ущерба для топливной экономичности, а также выбору экономичного турбодизельного двигателя, Ford предоставил клиентам Mondeo такие впечатления от вождения, которых они привыкли ожидать.

Отмеченная наградами технология EcoBoost

Технология двигателя

EcoBoost находится в авангарде усилий Ford по созданию силовых агрегатов с требуемой заказчиками производительностью и топливной экономичностью, которой они не ожидали. Силовые агрегаты EcoBoost в настоящее время доступны для австралийских легковых автомобилей Ford, а также для Fiesta, Focus, EcoSport, Ford Kuga и Falcon.

Глобальное семейство двигателей EcoBoost компании Ford Motor Company является краеугольным камнем ее плана по выпуску крупносерийных, доступных и экономичных автомобилей, которые клиенты во всем мире хотят и ценят.EcoBoost также является неотъемлемой частью глобальной среднесрочной и долгосрочной стратегии устойчивого развития Ford. В сочетании с передовыми многоскоростными коробками передач, электроусилителем руля, снижением веса и аэродинамическими улучшениями EcoBoost помогает Ford решать мировые энергетические проблемы, не жертвуя удовольствием от вождения.

Семейство двигателей EcoBoost оснащено непосредственным впрыском бензина, турбонаддувом и двойным независимым регулированием фаз газораспределения, что обеспечивает максимальную эффективность сгорания, что приводит к снижению расхода топлива и выбросов CO2 по сравнению с обычными бензиновыми двигателями с аналогичной выходной мощностью. Основная стратегия EcoBoost заключается в уменьшении мощности двигателя, чтобы более крупные безнаддувные двигатели можно было заменить гораздо меньшими агрегатами без ущерба для выходной мощности. Ключевым преимуществом подхода EcoBoost к уменьшению размеров является бензиновый двигатель, который потребляет меньше топлива и производит меньше выбросов. В сочетании с использованием турбонаддува и других технологий трансмиссии он также обеспечивает значительно улучшенный крутящий момент и производительность двигателя большей мощности.

Улучшенные характеристики дизельного двигателя с функцией Auto Stop-Start, активными решетчатыми заслонками

Пересмотренный 2.Покупателям Mondeo предлагается дизельный двигатель TDCi объемом 0 литров с технологией регулируемых форсунок, которая настраивается для оптимизации наддува при различных оборотах двигателя, мощностью 132 кВт, что обеспечивает выбросы CO2 менее 130 г/км.

2,0-литровый TDCi отличается переработанным блоком цилиндров, новой конструкцией головки блока цилиндров и системы впрыска топлива, а также системой дополнительной очистки выхлопных газов с ловушкой NOX от Ford для еще более чистых выбросов.

Эффективность повышена за счет активной системы управления температурным режимом, которая сокращает время прогрева за счет обеспечения охлаждения определенных компонентов по требованию для более быстрого достижения максимальной эффективности; и регулируемый масляный насос, который снижает паразитные потери за счет увеличения давления масла по мере необходимости.

Auto-Start-Stop впервые используется в трансмиссии TDCi на Mondeo.

Auto-Start-Stop особенно полезен в городе или в густонаселенных городских районах, где он может сократить расход топлива до 10 процентов (городской цикл).

Также улучшают аэродинамику нового Mondeo TDCi активные заслонки решетки радиатора, которые закрываются на более высоких скоростях, чтобы уменьшить лобовое сопротивление, и снова открываются, чтобы снизить температуру под капотом на более низких скоростях.

* Данные получены в результате контрольных испытаний с использованием ДОПОГ 81/02.Производительность измерялась с использованием топлива премиум-класса.

О Ford Motor Company

Ford Motor Company, мировой лидер автомобильной промышленности, базирующийся в Дирборне, штат Мичиган, производит или продает автомобили на шести континентах. Около 189 000 сотрудников и 65 заводов по всему миру, автомобильные бренды компании включают Ford и Lincoln. Компания предоставляет финансовые услуги через Ford Motor Credit Company. Для получения дополнительной информации о компании Ford и ее продукции во всем мире посетите сайт www.корпоративный.ford.com.

 

Просмотреть все новости

159800! В чем комплексная конкурентоспособность Mondeo нового поколения с такой удивительной предварительной ценой_ Sohu Auto_ Sohu.com

письмо | Цзэн Вэй

3 месяца 18 Япония, Новое поколение Ford Mondeo официально открыто для предпродажи, Предпродажная ценовая категория составляет 15,98 десять тысяч -21,98 десять тысяч юаней. Хотя автор предсказал, что новый автомобиль будет иметь очень конкурентоспособную цену, но я не думал, что предпродажная цена настолько удивительна.

С 15,98 Возьмем в качестве примера модель начального уровня за 10000 юаней. Тот же бюджет. Вы также можете подумать о общественной команде Soar (Параметры | изображение)、 Компактные автомобили совместного предприятия, такие как Toyota Corolla или Honda Civic, Но теперь Changan Форд прямо устраивает для вас B Levels автомобиля, И это еще вид, в который можно играть. Эту разницу в трактовке сразу подчеркну.

Насколько велика разница ? Мы могли бы также начать дома B Текущая ситуация на рынке автомобилей класса и mondeo нового поколения ( Параметры | изображение ) Всеобъемлющая мощность продукта волны анализируется с двух аспектов .

Новый взгляд на совместное предприятие B Высококачественный автомобиль стандартного класса

Взгляните на рынок первым, с 2021 г. По объему годовых продаж, Первый эшелон этого уровня, несомненно, японцы и немцы. Тойота, Хонда плюс Фольксваген, захвати большую часть страны. Аккорд (параметры | фото), camry (параметры | фото), Passat (параметры | фото) Цена очень близка к, почти все они 17 десять тысяч -25 Wan диапазон, это текущее совместное предприятие B Основная позиция автомобиля класса А.

Посмотрите на более дешевый , Даже самый экономичный корейский автомобиль в отрасли, Соната и Киа К5 Также исправлено в 16 десять тысяч -20 Wan диапазоне.

Здесь должен быть фокус ! Не игнорируйте одну вещь , Почти все совместные предприятия B Все автомобили класса имеют мощность и могут быть различены между высокой и низкой версиями . Например, японская низкая конфигурация имеет как самовсасывание, так и наддув, высокая конфигурация гибридная; Корейская низкая комплектация 1.5 т, с высоким 2,0 т; Общественность останется неизменной на тысячи лет 2.0T Различают большую и малую мощность, По крайней мере, есть даже 1.4T. Только новое поколение Mondeo, весь отдел оснащен 2.0T (EcoBoost 245 Twin vortex с турбонаддувом и непосредственным впрыском), его максимальная мощность составляет 238 лошадиных сил, максимальный крутящий момент составляет 376 метров крупного рогатого скота, соответствует собственной трансмиссии Ford 8AT.

Из этой таблицы мы видим , В том же уровне 2. 0T Возьмем для примера мощные модели , Дешевый корейский от 18 Все старт , Средний отдел красоты 21 десять тысяч , Немецкий отдел не скажет , Дороже .Так напротив, Вся система принимает 2.0T Новое поколение мощного двигателя Mondeo, Эта предпродажная цена, очевидно, слишком близка к людям.

Весь отдел 2.0T+8AT, Трудно найти три большие детали на одном уровне

В промышленности, 2.0T + 8AT Также известный как комбинация золотой мощности, автомобили класса B совместного предприятия используют очень мало, если только система BMW 3 、 Volvo S60 Этот вид роскошного автомобиля. Mondeo нового поколения не пытается снизить так называемую «цену входа», используйте 1.5T Make it hard , Это показывает , что автомобилю класса B нужна уверенность , Mondeo нового поколения дал достаточно .

Недавно я тестировал новый Mondeo. Самое большое ощущение, которое он вызывает у людей, это «Энергичный + плавный». Мощность исходит из абсолютного запаса мощности двигателя ,376 Максимальный крутящий момент Нм очень чувствителен при запуске . также , Регулировка дроссельной заслонки также очень удобна , Шагайте сколько хотите , Чувство контроля .8AT Плавность хода безупречна , С благословением этой трансмиссии новое поколение Mondeo может достичь 6.5 секунд, чтобы сломать, Чем 2.0T Мощная версия maiteng быстрее.

Больше, чем это , Регулировка шасси нового поколения Mondeo также демонстрирует стиль европейских автомобилей, а не комфорт чисто американского корабля Buick. Подвеска основана на обеспечении хорошей жесткости. Ясно ощущается обратная связь с дорогой. Это чувство дороги придает Mondeo нового поколения редкий спортивный стиль в своем классе. Я убежал с ним, На разворотах, боковой поддержки достаточно, Точка точно, Легко влюбиться в вождение.Такое чувство, В бизнесе Passat 、 Трудно испытать Camry дома.

Что касается расхода топлива, который нас больше беспокоит в нынешнюю эпоху высоких цен на нефть, я могу с уверенностью сказать, не беспокойтесь! При нормальном вождении расход топлива на 100 километров составляет всего 8-9 литров, также, Просто выпей 92 числа бензина, Не кокетничай.

Настроить уровень пропуска, Уровень интеллекта сопоставим с уровнем электромобилей

Новое поколение Mondeo выпустило 4 модели, поскольку система питания одинакова, поэтому потребителям очень легко сделать выбор.В частности, стоит отметить, Конфигурация нового автомобиля особенно добрая, Даже самая низкая мода, Это также стандартная закрытая решетка воздухозаборника AGS Active 、 Скрытая дверная ручка 、 Светодиодные фары с разделенным звездным светом в чипе Qualcomm Snapdragon 820A), а также интеллектуальной системе голосового взаимодействия AI и т. д., чувство класса и технологии превзошло тот же уровень.

Давайте взглянем на роскошь высокого уровня, Мульти цветок 2 Десять тысяч юаней, Но вы получите сливки нового поколения Mondeo.. Самый привлекательный 1,1-метровый тройной экран оснащен здесь. Интеллектуальные технологии являются одним из основных моментов модернизации нового поколения Mondeo. Его встроенные функции довольно богаты, скорость реакции очень высока, логика взаимодействия человека с компьютером более оптимизирована.

При всем уважении, разведка всегда была слабой стороной брендов совместных предприятий. Возьмем в качестве примера недавно испытанную автором систему взаимодействия человека и компьютера Volkswagen и Toyota, Maiteng все еще использует CNS3.0 Система, не продвинутая на новейшую цифровую архитектуру MQB EVO, и пользовательский интерфейс системы автомобиля Camry. Дизайн очень старый, скорость реакции чрезвычайно низкая, у вас мало желания его использовать.

Интеллектуальная трансформация Ford является самой передовой среди всех брендов совместных предприятий. Например, Ford, система взаимосвязи Smart Bank Mondeo SYNC + 2.0 нового поколения. За его превосходным опытом работы с автомобилем стоит FNV2. Поддерживается вся сетевая архитектура интеллектуальной взаимосвязи, Архитектура основан на коммуникационной архитектуре 100M Ethernet. Скорость передачи данных такая же, как у традиционных автомобилей в 100 раз. На этом, будь то Honda, Volkswagen или Toyota, существует явный разрыв с fortby.

Специальные функции , Распознавание лиц 、 Управление жестами 、 Переключение летающего экрана , Это свежо в бренде совместного предприятия , Но вы продаете новое поколение Mondeo 17,98 Роскошные модели за десять тысяч юаней могут наслаждаться — Независимо от визуального ощущения или эффект использования , противник отстает от него как минимум на поколение .

Что касается самой технической высшей версии и версии ST-Line, Конфигурация аналогична, По сравнению с роскошной моделью в Китае, Они в основном идут дальше в интеллектуальном плане, Добавлено, включая адаптивный круиз на полной скорости ACC 、 Интеллектуальная помощь в навигации LC 、 Вождение высокого уровня FCA вспомогательные функции, такие как помощь при столкновении.

На практике , Интеллектуальная система помощи при вождении нового поколения Mondeo очень удобна , Вся система состоит из 27. Она может полностью отображаться на дюймовом экране , Владельцы автомобилей могут настраивать различные функции по своему усмотрению , И логика ясна , Отслеживание расстояния 、 Ускорение и торможение очень стабильны. Это одна из лучших и наиболее распространенных систем помощи при вождении в совместном бренде.

Близкий по размеру C Уровень автомобиля, Пространство соответствует системе BMW 5

На китайском рынке , Если теория B Практичность автомобиля класса , Космос , несомненно , является одним из жестких показателей .Возьмем для примера наиболее представительные модели японцев и немцев. С помощью следующего сравнения, Нетрудно выяснить, Преимущества нового поколения Mondeo чрезвычайно очевидны, Длина, ширина, высота и колесная база являются первыми в том же классе. даже в том, что , По размеру кузова , Мондео нового поколения очень близок к С Уровень автомобиля представительского класса —— Например, наличный импортный стандартный мост BMW 5 системы .

Общее лидерство данных, Это также хорошо отражено в фактических измерениях.Я на самом деле сравнил , Благодаря длинной колесной базе , Заднее пространство для ног нового поколения Mondeo преувеличено более чем на три удара , Нет конкурентов на том же уровне . Более того, подушка Mondeo нового поколения достаточно длинная, хорошо поддерживает бедра, толстая подушка, очень удобная. Сочетание кожи и замши не только приятнее на ощупь, но и улучшает визуальное ощущение класса.

Кстати, дизайн, потому что это очень яркая деталь нового поколения Mondeo.Говорят, что «Красивые кожаные сумки одинаковы, Одна на миллион интересных душ». У нового поколения Mondeo, несомненно, интересная душа, Но если нет красивого кожаного мешка, Современная молодежь может даже не дать вам шанса узнать свою душу.

В традиционном впечатлении, B Первоклассные автомобили принимают прагматичный домашний или деловой стиль, Мало кто осмеливается сделать круг в дизайне. Спереди Passat и maiteng, прикройте логотип. Ты знаешь, это публика, Она одна и та же десять тысяч лет; Toyota camry , оставайтесь TNGA , Он выглядит немного моложе под структурой , И все еще держите его устойчивым .Подумайте о них, те, у кого самый высокий показатель ухода с улицы традиционного «черно-белого двойного зла».

Давайте посмотрим на новое поколение Mondeo. И осанка кузова, и дизайн формы намного моложе —— Позвольте мне сказать так: Maiteng — машина вашего отца, Camry может быть вашей машиной, Но новый Mondeo должен быть вашей машиной.

Его омоложение в основном связано с несколькими аспектами. Например, на задней части большого слайда A7 есть Audi. Визуальный смысл. 、 Скрытая дверная ручка. Mondeo нового поколения также запустил модели ST-line. Почерневший спортивный комплект дополняет красный кузов. Темперамент прямо тянет на полную.

В конце

Последние два года Бесспорным фактом является то, что автоиндустрия сходит с ума. С быстрым развитием технологий неудивительно, что новая модель имеет абсолютное преимущество перед своими предшественниками с точки зрения мощности продукта, особенно для более новых моделей, таких как Mondeo нового поколения. Это вождение 、 интеллект 、 космос 、 С точки зрения дизайна, продвинутый уровень чехарды был взят. И что еще хуже, Mondeo нового поколения также предлагает меньше, чем СП B Предпродажная цена на уровне первоклассного автопрома, 16 Wan меньше, Хватило только на компактные автомобили, Теперь я дать вам B уровней автомобиля, так что наслаждайтесь, почему бы и нет.

Следите за друзьями из автомобилей B класса , Даже если вы голосуете ногами , Вы должны знать , как выбирать .

Уведомление об авторских правах: Эта статья является эксклюзивным оригиналом для зарубежных стран. Не перепечатывать без разрешения

(Снимок был сделан зарубежными странами, если вам нужно его использовать, пожалуйста, свяжитесь с зарубежными странами онлайн)

FORD: Ford Bronco Raptor ra mắt ngay ngày mai, fan quốc tế thoả lòng mong đợi

 • Ford Bronco Raptor lần đầu lộ nội thất: Vô-lăng mới la thứ mang đến cảm xúc cho người lái

  Тин Ток

  Một trong 2 dòng xe Raptor đỉnh cao sẽ ra mắt trong 2022 là Ford Bronco Raptor vừa để lộ nội thất «hoàn chỉnh» lần đầu tiên.

 • Loạt thong tin ro rỉ sớm về Ford Ranger Raptor 2022 ra mắt sau Tết: Động cơ xang la chi tiet gây chú ý

  Тин Ток

  Ford Ranger Raptor đời mới sẽ chao sân trong tháng 2 này sau khi hoàn tất công oạn thử nghiem cuệi cùng dang diễn ra tại Michigan, Mỹ.

 • Ra mắt Ford Mondeo 2022 — Màn lột xac ngoạn mục của mẫu седан từng ế ẩm tại Việt Nam và lep vế trước Toyota Camry

  Тин Ток

  Ford Mondeo nay chỉ còn la mẫu xe độc ​​quyền dành cho thị trường Trung Quốc.

 • Hé lộ về chiếc Ford Mustang 2023 vừa chạy thử: Lột xac từ bên trong, có điểm sẽ khiến fan trung thành thích thú

  Тин Ток

  Có thể chắc chắn thiết kế thế hệ kế tiep của Ford Mustang không khac qua nhiều so với hien giờ.

 • Том Гон Ford Everest 2022 tại địa điểm it ai nghĩ tới, ngai ra mắt hứa hẹn khong còn xa

  Тин Ток

  Ford Everest 2022 vừa viếng tham tổng hành dinh Ford tại Mỹ dù xe không hề mở bán tại khu vực này.

 • Khi người Việt còn đang ngóng chờ Ford Bronco thì phiên ban Raptor cùng Ranger Raptor mới đã sẵn sàng ra mắt trong năm nay

  Тин Ток

  Cả 2 sản phẩm trên đều nhận được sự chờ mong của cac tin đồ mê xe thương hiệu Mỹ.

 • Thực hư về siêu phẩm Ford Ranger Raptor R sử dụng động cơ V8

  Тин Ток

  Một dự án Ford Ranger Raptor R mượn linh kiện từ chiếc xe đua off-road Bronco DR hoàn toàn nằm trong tầm với của thương hiệu Mỹ.

 • Ford thống trị phân Khúc bán tải: F-150 đứng top 1 doanh số tại Mỹ 40 năm liên tiep, Maverick tăng trưởng hơn gấp đôi

  Тин Ток

  Chưa cần tới ford Ranger đời mới, ford vẫn dễ dàng thống trị nhóm xe bản tải tại bắc rỹ nhờ sự xuất sắc thường lệ của f-150, cùng tân binh maverick ở phân khúú bán tải cỡ nhỏ.

 • Ford Mondeo thế hệ mới lộ dien không che chắn, đèn hậu hao hao VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0

  Тин Ток

  Phiên bản quốc tế của Ford Mondeo/Fusion vừa xuất hiện thử nghiệm với lớp vỏ ngụy trang bên ngoài bị loại bỏ hoàn toàn.

 • Tóm Gọn SUV bí ẩn của Ford trên đường: To như Everest nhưng mang thiet kế thời trang hơn

  Тин Ток

  Đội Hình quốc tế của Ford Chắc chắn sẽ được bổ sung thêm một dong SUV mới với kich thước tầm trung.

 • Ford Explorer 2022 chốt ngày ra mắt tại Việt Nam — SUV cao cấp bán chạy trở lại đấu Hyundai Palisade và Kia Telluride

  Тин Ток

  Форд Эксплорер 2022 года ра мут тхт trường сау хон мут нам đại lý khong con xe để запрет.

 • Том Хоа Куа Ford Mustang: Doanh số năm 2021 thua dòng xe đã gần 15 năm khong có thế hệ mới

  Тин Ток

  Mẫxe thể thể thể thao bán chạy nhất Bắc Mỹ trong năm 2021 bất ngờ gọi tên Dodge Challenger thay vì Ford Mustang.

 • Nhìn lại 3 ‘kẻ thắng, người thua’ lớn nhất làng xe trong năm 2021

  Тин Ток

  2021 là năm biến động bậc nhất lịch sử làng xe toàn cầu vì COVID-19, khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu và sự vươn lên của xe đn.

 • Chuẩn bị hồi sinh 5 cái tên đã khai tử, Ford ‘đau đầu’ tính cạnh tranh với xe Hàn và Trung Quốc

  Тин Ток

  Эскорт, Гранада, Капри, Кортина хай Орион ла нхонг донг тен Форд đã khong được nhắc tới trong nhiều thập kỷ nhưng nay có cơ hội tái sinh.

 • Ford Việt Nam mở thêm đại lý tại Mỹ Đình

  Тин Ток

  Mỹ đình ford — đại lý chính thức của ford việt nam có địa chỉ tại số 8, đường trịnh văn bô, quận nam từ liêm, hà nội đi vào ạng năm 2021.

 • Продажи на территории Ford Territory во Вьетнаме: Giá 870 triệu đồng, giao xe giữa năm sau, đối thủ Hyundai Tucson và Mazda CX-5

  Тин Ток

  Ford Territory có thể gia nhập thị trường Việt Nam giữa năm 2022 sau thời gian im hơi lặng tiếng.

 • Ford Mustang đời mới sẽ ra mắt trong năm 2022, sẽ có dẫn động 2 cầu và la cái kết hoành tráng cho thế hệ hiện hanh?

  Тин Ток

  Nhiều Nguồn tin từ Bắc Mỹ đồng loạt Khẳng định thế hệ kế tiep của Ford Mustang sẽ chao sâo sân vào 2022 và đi vào lắp tẫ ráp tẫ.

 • Ford Maverick đập tan quan niệm xe Mỹ tốn xăng: Đổ đầy binh đi được gần 1.000 км

  Тин Ток

  Khả năng vận hành của phien bản Ford Maverick Hybrid vượt xa mức hang cong bố ban đầu.

 • Trong 3 mẫu xe nổi tiếng sắp đối diện án tử từ năm sau, 2 mẫu đang bán tại Việt Nam

  Тин Ток

  Làng xe toàn cầu sẽ bước sang năm 2022 chỉ trong vài ngày nữa với hàng loạt cái tên hoàn toàn mới hứa hẹn sẽ chao san khach hàng.

 • Ford Ranger 2022 bản ‘rẻ’ cũng sẽ có màn hình đặt dọc với kích thước lên tới 10 inch

  Тин Ток

  Ford Ranger 2023 sẽ được thêm cong nghệ để kéo dài khảng cách với Toyota Hilux, Mitsubishi Triton.

 • Là người đến sau, VinFast có về đích trước cac ông lớn ngành xe trong lĩnh vực được rót vốn hang tỷ USD nay?

  Тин Ток

  Giờ đay, hầu hết cac hang lớn đã có lộ trình Kha rõ Ràng về điện khí hóa. CHỉ TRONG VÀI NăM NữA, CUộC CạNH TRANH MANH TêN XE đIđN Sẽ Cà đđ đ đi đn ù đất mới ai cũng dò đường như ai ai cũnh ẽ đườ nư

 • Chuyên gia «lật bộ mặt thật» của ngành xe điện: VinFast liệu có ổn?

  Тин Ток

  Cac nhà sản xuất xe điện đã có lời nói và hành động không khớp nhau.VinFast thì dan ra sao?

 • Hé lộ thong tin Ford Ranger Raptor 2022 sắp ra mắt — Siêu phẩm bán tải mà người Việt mong chờ

  Ван Хоа Ше

  Ford Ranger Raptor 2022 hứa hẹn sẽ hot hơn cả người tiền nhiem nhờ nhung cải tiến trên phien bản mặc định sau khi lên đời.

 • Bản phac hoạ này cho thấy thiết kế trần trụi của Ford Everest 2022: Như F-150 thu nhỏ, khach Việt khỏi tốn công như hiện nay

  Ван Хоа Ше

  Tờ Drive đã đưa ra dự đoán về thiết kế Ford Everest 2022 sắp chào sân.

 • Ford Bronco không đạt chuẩ an toàn như mong đợi

  Тин Ток

  Ford Bronco không đạt nổi chuẩn Top Safety Pick tại Bắc Mỹ có khiến người tiêu dùng quay lưng với mẫu xe này trong thời gian tới?

 • Chính thức cong bố ảnh và video thực tế Ford Everest 2022: Đầu như Ranger, đuôi có dải LED long lanh, nhiều cong nghệ khủng cạnh tranh Toyota Fortuner

  Тин Ток

  Sau khi bị bắt gặp chạy thử ở cac thị trường khac nhau, Ford Everest 2022 đã chính thức có тизер, khẳng định nhiều đồn đouán trƑồn tưồn trƑồn đouán trƑồc có тизер.

 • Ford Everest 2022 lộ diện trên đường phố: Đầu giong Ranger, ra mắt ngay năm sau

  Тин Ток

  SAU NHữNG LầN đượC BắT GặP ở úC Và Châu âu, NAY Ford Everest 2022 đượC Ngụy Trang Chạy Thửử ở Thái Lan, Chho Thấy Mẫu Xe Này Sẵn Sàng Ra Mắt Toàn Cầu Cũng NHư đưng Nhaw á á ám Sau.

 • Najtańsze nowe samochody w Polsce. Сегмент C и D

  Na początku naszego zestawienia pragniemy jednak zwrócić uwagę, że wszystkie ceny podane w raporcie to najniższe wartości cennikowe. Może się zatem okazać (i na pewno okaże), że na „najtańszy model cennikowy” musimy czekać dłużej niż na inną wersję. Шутка над эффектом «wojny cennikowej». Większość productentów, aby umieścić w cenniku super atrakcyjną wersję „w cenie od…”, przygotowuje w ofercie ubogą opcję, która… nie wzbudza żadnego zainteresowania nabywców. W efekcie, jako model bez zainteresowania, nie bedzie Preferowany przez importera i nie bedzie zamawiany. Pozostając jedynie punktem odniesienia, od jakiej kwoty „startują” ceny danego auta.

  Цена авт. Сегмент C, czyli klasa Golfa

  Jest to z pewnością najbardziej Popularny сегмент. Wymiary aut należących do tej klasy gwarantują wygodną podróż czterech dorosłych osób nawet na dłuższe przejażdżki.Dodatkowo kompaktowe wymiary samochodów pozwalają także na swobodną jazdę w mieście. Ciekawostką Jest Fakt, że pierwszy модель хэтчбека tej klasy, który zapoczątkował istnienie tego сегменту, к Volkswagen Golf (с 1974 года). Модель десять przez długie lata był niekwestionowanym królem segmentu, który nawet przybrał od niego nazwę. Obecnie, przy dużej ilości conkurencyjnych modeli, jego dominacja się zatarła,

  Актуальные предложения с польскими моделями для мин. : Citroen C4 – 81 400 злотых, Dacia Logan 57 900 злотых, Fiat Tipo 54 900 злотых, Ford Focus 89 090 злотых, Hyundai i30 70 700 злотых, Kia Ceed 73 900 злотых, Mazda 3 — 99 900 злотых, Opel Astra — 82 900 злотых, Peugeot 308 — 90 300 злотых, Renault Megane — 84 900 злотых, Seat Leon — 79 900 злотых, Skoda Scala — 71 950 злотых, Skoda Octavia — 91 000 злотых, Toyota Corolla — 83 900 злотых, VW Golf – 88 290 злотых

  Цена авт.Pięć najtańszych wśród modeli segmentu C

  Dacia Logan – 57 900 злотых (1,0/91 км wersja Essential)

  Чтобы получить модель родзины Dacia, кто заполонил istnienie nowej marki. Można też uznać, że był to pierwszy model budżetowy. Dacia Logan III была выпущена для продажи в 2020 году. Самоход из ближней модели Sandero был выпущен с опцией CMF-B на базе Renault Clio V.

  .

  Nowy model jest dłuższy i szerszy od poprzednika, przy czym ma łagodniej opadającą linie dachu ku tyłowi.Dacia zamierza nowym modelem bezporednio konkurować z większymi samochodami takimi jak m. in. Шкода Октавия.

   

  • Достепне сильники – 1,0 СУГ/ 91 км
  • Цена: от 57 900 злотых до 61 400 злотых
  • Прибытие на рынок: wyczerpanie puli na samochody в 2022 году

  Fiat Tipo – 64 800 злотых (1,4/100 км wersja Tipo)

  Тип седан zadebiutował на польском рынке в течение 2016 года.1200 z 1500 egzemplarzy zaplanowanych przez productenta na nasz rynek w 2016 roku, zostało sprzedane jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży. Рок później на рынок trafiły wersje kombi я хэтчбек.

  W październiku 2020 Fiat Tipo przeszedł obszerną restylizację. Zmiany objęły m.in. atrapę chłodnicy z nowym logo productenta, światła przednie i tylne (od teraz wykonane w technologii LED), oraz zderzak przedni. Modyfikacje objęły także wnętrze.

  • Вершина силникова: 1.0 т/ 100 км, дизель 1.3 Multijet/ 95 км, дизель 1.6 Multijet/ 130 км
  • Цена: от 64 800 злотых до 96 500 злотых
  • Достемпность на рынке: дрожше са достепне. Na zamówione wersje trzeba czekać 2 miesiące
  • Цена: TAK

  Hyundai i30 – 70 700 злотых (1,5/110 км wersja Modern)

  Hyundai i30 III был куплен в 2016 году.
  Wraz z rozpoczęciem produkcji rocznika modelowego 2019 (lato 2018), pojazd przeszedł delikatną modernizację.

  W lutym 2020 model przeszedł other, znacznie rozleglejszą restylizację. Z przodu pojawiły się nowe wkłady reflektorów wykonane w technologii LED, większy i szerszy wlot powietrza nawiązujący do języka stylistycznego Sensuous Sportiness, a także przektowane wkłady tylnych oraz derztylkałt nowy kszta. W kabinie pasażerskiej pojawił się zaś większy ekran systemu Multimedialnego

  • Oferta silnikowa: 1,5/110 км, 1,0 т/120 км, 1,5 т/160 км, 2,0 т/250 км, 2.0 т/ 280 км
  • Цена: от 70 700 злотых до 155 900 злотых
  • Czas oczekiwania; версия 1,0 ручная 3 месяца, внутренняя версия от 6 до 7 месяцев
  • Цена: NIE


  Skoda Scala – 71 950 злотых (1,0/95 км версия Active)

  Samochód został po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany w grudniu 2018 jako następca modelu Rapid. Автомобиль был построен как лифтбэк, так и хэтчбек Spaceback. Nazwa «Скала» pochodzi с języka łacinskiego и oznacza schody, co jest metaforą awansu jaki zaszedł przy porównaniu Scali z modelem Rapid.Scala jest większa, lepiej wykonana i pozycjonowana jako pełnoprawny gracz klasy kompaktowej.

  • Oferta silnikowa: 1,0/95 км, 1,0/110 км, 1,5/150 км
  • Цена: от 71 950 злотых до 101 600 злотых
  • Czas oczekiwania: от 6 до 7 месяцев
  • Цена: NIE


  Kia Ceed – 73 900 злотых (1,0/100 км wyposażeniowa S)

  Kia Ceed III выпущена в 2018 году. W модель, Kia zdecydowała się dokonać korekty nazwy i odejść od dotychczasowego nietypowego zapisu.Z nazwy cee’d wycofany został apostrof, a litera «C» zmieniona została z małej na dużą, przemianowując przez to pojazd na prostsze Kia Ceed.

  Samochód zbudowany został zupełnie nowej płycie podłogowej K2 koncernu Hyundai, która wykorzystana została również do budowy przedstawionej kilka miesięcy wcześniej trzeciej generacji bliźniaczego modelu Hyundai i30. Dopracowanie układu jezdnego pojazdu powierzono byłemu twórcy pojazdów serii M niemieckiej marki BMW, Albertowi Biermann’owi.

  • Oferta silnikowa: 1,0/100 км, 1,0/120 км, 1,5/160 км, 1,6/204 км, дизель 1,6/136 км, PHEV 1,6/141 км
  • Цена: от 73 900 злотых до 148 500 злотых
  • Достемпность на рынке: pojedyncze sztuki w салонах. Актуальный czas oczekiwania na wersje zamówioną do 4 miesięcy manual, do 6 miesency Automatic
  • Цена: TAK

  Цена авт. Самоходы Segmentu D – klasa średnia wyższa

  Bez wątpienia są to najbardziej komfortowe samochody w tym zestawieniu.Ich wielkość i wykonanie gwarantują bardzo wysoki komfort jazdy. Dodatkowo istnieje możliwość maxsymalnego doposażenia tych wersji przez co wkraczają w świat wersji luksusowych.

  Зобач так: Ценный самоходов. Ile kosztują najtańsze auta w danej klasie? Сегмент А и В

  Warto również zwrócić uwagę na dwa aspekty:

  1. Новые классы Premium, как Audi и BMW, которые не являются популярными;
  2. VW Passat – jeden z prekursorów w tej klasie – jest obecnie tylko w wersji kombi, gdyż. .. takiego modelu szukali klienci.

  Oto zestawienie najpopularniejszych modeli tej klasy w Polsce: Alfa Romeo Giulia – 186 000 злотых, Audi A4 – 142 000 злотых, BMW 3 – 138 000 злотых, Ford Mondeo 112 000 злотых, Mazda 6 4 – 130 900 злотых zł, Opel Insignia — 147 600 zł, Peugeot 508 – 142 400 zł, Renault Talisman 131 900 zł, Skoda Superb – 127 100 zł, Toyota Camry 162 000 zł, VW Passat – 119 900 zł, VW Arteon – 152 80 zł, Volvo S60 – 190 900 злотых

  Цена авт. Pięć najtańszych wśród modeli segmentu D

  Ford Mondeo – от 112 000 злотых (2.0 EcoBlue/150 км Trend)

  Ford Mondeo V был zaprezentowany po raz pierwszy в 2012 году.

  Samochód zbudowany został na nowej płycie podłogowej CD, a także otrzymał zupełnie nową konstrukcję tylnego zawieszenia. Поязд был тым разем самоходем святым, идентичным с другой генерацией предприятия на рынке Америки Полночной моделью Fusion. W związku z jego globalną ofertą, gdzie bardzo często był także oferowany jako wersja luksusowa, jego nadwozie jest bardzo przestronne, a komfort nawet w najtańszej wersji jest zaskakująco dobry.

  W marcu 2021, productent potwierdził doniesienia, że ​​model Mondeo zniknie z offery. Koniec produkcji ostateczne wyznaczono na marzec 2022.

  • Оферта силникова: гибрид/бензин 2.0/ 187 км, дизель 2.0 EcoBlue/ 150 км, дизель 2.0 EcoBlue/ 190 км
  • Цена от: 112 000 злотых до 167 700 злотых
  • Достимпность на рынке: актуальный pojazd wycofany już z rynku. Możliwe pojedyncze sztuki u дилеров

  Volkswagen Passat — цена 119 900 злотых (1.5 Ци/ 150 км Верся Бизнес)

  Фольксваген Пассат VIII был построен по первому официальному заказу в 2014 году. Шкоды Суперб III, Шкоды Октавия III или Фольксваген Гольф, или Ауди А4.

  В 2014 г., в конце 2015 г. был представлен гибрид GTE, в 2015 г. был выпущен Alltrack – комби с дополнительным надвозом и напором на четырех колесах.

  W Grudniu 2021 года выпуска wycofał z oferty wersję седан.

  • Производитель: 1,5 TSI/150 км, 2,0 TSI/190 км, 2,0 TDI/150 км, 2,0 TDI/200 км, PHEV 1,4/218 км.
  • Цена: от 119 900 злотых до 199 490 злотых
  • Прибытие на рынок: конечная остановка 12 м-ца
  • Цена: NIE

  Skoda Superb — 127 100 (1,5 TSI/150 км Trend)

  Škoda Superb III была выпущена в 2015 г. для официальных изготовителей автомобилей.Pojazd został zbudowany na płycie MQB, która wykorzystana została do zbudowania m.in. Фольксваген Пассата.

  W maju 2019 roku zaprezentowana została wersja po face liftu. Najbardziej charakterystycznym elementem wyglądu zmodernizowanej wersji pojazdu jest atrapa chłodnicy, po której obu krawędziach umieszczone zostały węższe reflektory przednie. Опциональные могут быть изготовлены с матричными светодиодными лампами.

  • Предложение silnikowa:1,5 TSI/150 км, 2,0 TSI/190 км, 2,0 TSI/280 км, 2.0 TDI/ 150 км, 2,0 TDI/ 200 км, PHEV 1,4/ 218 км.
  • Цена: от 127 100 злотых до 199 800 злотых
  • Dostępność na rynku: czas oczekiwania от 7 до 8 месяцев. Pojedyncze egzemplarze są u дилеров
  • Цена: NIE

  Mazda 6 – 130 900 злотых (2,0/165 км SkyJOY)

  Mazda6 III выпущена в 2012 году. Недавно был представлен концепт-кар Tekari, который заполонил стилизацию KODO (душа ручья), или системные технологии SkyActiv.

  Jesienią 2014 roku wersję poddano faceliftingowi. Niewielkie zmiany stylistyczne zostały uzupełnione wprowadzeniem napędu 4×4 (tylko w wersji kombi) oraz pojawił się ekran dotykowy o przekątnej 7 cali i wyświetlacz przezierny HUD).

  Wiosną 2018 roku zaprezentowano wersję po otherim większym faceliftingu. Zmieniono przedni zderzak i atrapę chłodnicy, która otrzymała wzór kraty z drobnych kostek. Atrapa schodzi niżej, a grubsza chromowana listwa pod nią ciągnie się na boki, podkreślając reflektory, na wzór modelu CX-5.

  • Достепне сельники: 2,0/ 165 км, 2,5/ 194 км
  • Цена: от 130 900 злотых до 200 800 злотых
  • Достепность на рынке: актуальная шутка на стоке. Zamówienie – w związku z zebraniem przez Mazdę dużej liczby zamówień na ten model w ostatnich tygodniach (w tym kilku kontraktów flotowych), najbliższa wolna produkcja planowana jest dopiero na grudzień 2.47 2022, zna dostawą 3.47 2022, zna dostawień
  • Гваранця цени на чвиле писания текст: ТАК

  Renault Talisman – 131 900 злотых (1.3 Tce/ 158 км ZEN)

  Samochód został zaprezentowany w lipcu 2015 jako model klasy średniej beędący jednocześnie następcą dwóch dotychczasowych pojazdów w tej klasie: Laguny i Latitude.

  W 2020 год выпуска, модель przeszedł restylizację nadwozia. Wprowadzono m.in. теперь atrapę chłodnicy и zderzak przedni, wprowadzono zmodyfikowane reflektory z pełnymi światłami LED Matrix, oraz dodano nowe kolory nadwozia i wzory alufelg.
  W konsekwencji niskiej sprzedaży, productent zakończył produkcję Talismana w roku 2022 i trwale wycofał się z beecności w klasy srednie.

  • Oferta silnikowa: 1,3 Tce/ 158 км, дизель 2,0 dCi/ 160 км, дизель 2,0 dCi/ 189 км
  • Цена: от 131 900 злотых до 199 900 злотых
  • Достемпноскь на рынке: pojedyncze egzemplarze u дилера

   

  Так же: Mercedes EQA — презентация модели

  .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.